Mặt bằng Căn hộ

Mặt bằng chi tiết s1

Căn A1 – 01