Đăng ký tư vấn
& Nhận báo giá

  Không

  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TNG LAND NĂM 2022

  Trải qua 43 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNG đã tạo dựng được tên tuổi vững chắc trong ngành may ở thị trường trong và ngoài nước, đến nay năm 2022, Công ty Cổ phần TNG Land chính thức được thành lập với trọng trách xây dựng và phát triển mảng bất động sản của tập đoàn.

   

  Đại hội đồng cổ đông ngày 30/06/2022, với sự tham gia của 90 cổ đông đại diện 100% phiếu biểu quyết, như vậy Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần TNG LAND đủ điều kiện tiến hành họp đại hội và đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề trong Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã nhận được sự đoàn kết và thống nhất cao của các cổ đông thông qua quyết sách quan trọng của công ty bao gồm:

  • Phương án hoạt động SXKD TNG LAND năm 2022 – 2027.
  • Điều lệ công ty
  • Quy chế quản lý điều hành Công ty
  • Quy chế quản lý tài chính Công ty
  • Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 và các năm tiếp theo
  • Mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
  • Bầu thành viên HĐQT và Bầu thành viên ban kiểm soát của TNG LAND
  Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của TNG LAND
  Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của TNG LAND

  Đây là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn mới trong sự hình thành và phát triển của TNG LAND. Với kế hoạch cụ thể, những dự án lớn trong thời gian tới hứa hẹn sự phát triển mạnh mẽ mang tới nhiều đột phá mới trong tương lai. Chúc công ty cổ phần TNG LAND bước sang giai đoạn mới thuận lợi, phát triển bền vững và ngày càng lớn mạnh.

                                                                  Cụm công nghiệp Sơn Cẩm là “ngôi nhà mới” của TNG LAND

   

  Trả lời